Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. ForeverSafe wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen en een eventuele koopovereenkomst ten aanzien van goederen die door opdrachtnemer worden verkocht.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer.

 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief
  de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Honorarium opdracht en koopsom

 1. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Voor geleverde goederen geldt een vaste vooraf overeengekomen prijs.

 2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 6: Prijsindexering

 1. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Artikel 7: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Intrekking of annulering van de opdracht

 1. Annulering opleidingen: indien opdrachtgever de gegeven opdracht voor opleidingen geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Daar waar het annulering van een opleiding betreftzal de volgende onkostenvergoeding in rekening worden gebracht:

  • tot 6 weken voor de opleidingsdatum: geen kosten;

  • 4 – 6 weken voor de opleidingsdatum: 25% van de opleidingskosten;

  • 2 – 4 weken voor de opleidingsdatum: 50% van de opleidingskosten;

  • minder dan 2 weken voor de opleidingsdatum: 75% van de totale kosten;

  • bij absentie zonder annulering: 100% van de totale kosten.

 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht reeds gemaakte onkosten van opdrachtnemer te betalen.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij opdrachtnemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.

 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken teverpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Opdrachtnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 15: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.

 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name
  van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 16: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 17: Vrijwaring

 1. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van opdrachtnemer. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in artikel 14 over de aansprakelijkheid is gegeven.

 2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover opdrachtnemer niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

Artikel 18: Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen direct te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Is een klacht gegrond, dan is opdrachtnemer alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen danwel om de geleverde goederen om te ruilen.

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

  • waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

  • die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

  • die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 20: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken
  zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 21: Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing– en waterschade evenals diefstal.

 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 22 Overig

 1. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals, die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

 1. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then